Amning

Bröstmjölk anses ge den bästa näringen för flertalet nyfödda barn. Genom WHO:s rekommendation kan amningen skyddas, främjas och stöttas genom tio steg.

Socialstyrelsen har översatt tio steg som främjar amning och anpassat dem till svenska förhållanden. De tio stegen är baserade på WHOs rekommendation Ten steps to successful breastfeeding. Målgruppen är personal inom mödrahälsovård, förlossningsvård, BB-vård och barnhälsovård. I denna version, som också Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket och Livsmedelsverket står bakom, har två av de tio stegen ändrats utifrån nuvarande kunskapsläge.

Hud mot hud och fria luftvägar

Direkt efter förlossningen bör barnet få ligga hud mot hud med mamman under minst en till två timmar. Socialstyrelsen har i den svenska versionen gjort ett tillägg i steg fyra för att lyfta fram betydelsen av att barnet har fria luftvägar och mår bra när det ligger på mammans bröst. Innan andningen stabiliserats, har det hänt att barn i ett obevakat ögonblick drabbats av så kallade livlöshetsattacker.

Vid amningsproblem är det bra att undvika napp

I steg nio avråds, enligt WHO, användning av sug- och dinapp till ammade barn, då nappen anses kunna ha negativ inverkan på amningen. I den svenska uppdaterade versionen avråds inte längre från att ge napp till spädbarn, annat än vid amningsproblem under de första en till två levnadsveckorna. Anledningen är att nappanvändning kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Det är sällsynt men när det inträffar sker det oftast i en ålder av en till fem månader.

Tio steg som främjar amning

  1. Följa ett handlingsprogram för amning som all personal är medveten om
  2. Ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att följa handlingsprogrammet.
  3. Informera alla blivande mammor/föräldrar om fördelarna med att amma och hur man kommer igång med och upprätthåller amningen.
  4. Låta barnet så snart som möjligt efter förlossningen ligga hud mot hud hos mamman under en till två timmar. Se till att barnet har fria luftvägar och mår bra. Uppmuntra mamman/föräldrarna att lägga märke till när barnet är redo att bli ammat och erbjuda hjälp om det behövs.
  5. Visa mammorna hur de kan amma och hålla igång mjölkproduktionen, även om de måste vara åtskilda från sina barn.
  6. Inte ge nyfödda barn annan föda än bröstmjölk, såvida det inte är medicinskt motiverat.
  7. Ha samvård, det vill säga låt mammor/föräldrar och nyfödda barn vara tillsammans dygnet runt.
  8. Uppmuntra mamman att amma så ofta barnet vill.
  9. Informera mammor/föräldrar om att de vid amningsproblem kan undvika att ge barn sug- och dinapp under första en till två levnadsveckorna för att underlätta att amningen ska komma igång.
  10. Uppmuntra att det bildas stödgrupper för amning. Informera mammor/föräldrar när de skrivs ut från sjukhuset om möjligheten att få stöd och hjälp vid amningsmottagningar och BVC.