/
/

Barns hälsa

Hälsosituationen för svenska barn är i flera avseenden bland de bästa i världen. Vi har låg spädbarnsdödlighet, hög andel ammade spädbarn, låg andel barnolycksfall, hög andel vaccinerade barn och en jämförelsevis låg andel barn som utsätts för fysisk bestraffning under barndomen.

Smittskydds- och vaccinationsfrågor hos Folkhälsomyndigheten

Sedan den 1 juli 2015 har Folkhälsomyndigheten det samordnande ansvaret för smittskyddsfrågor och det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Se Folkhälsomyndighetens webbsidor om smittskydd och barnvaccination.

De senaste årtiondena har dock den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökat. Det är uppenbart att hälsorisker för barn och ungdom inte ensidigt kan hanteras inom hälso- och sjukvården. En utökad samverkan med andra aktörer som förskola, skola och socialtjänst, är nödvändig.

Stöd för mödra- och barnhälsovård samt elevhälsan

Socialstyrelsen ger ut vägledningar och ett kunskapsstöd för att bidra till utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande arbete som bedrivs i mödrahälsovård, barnhälsovård och elevhälsa. Målet är att stärka användandet av evidensbaserad praktik och bidra till en likvärdig vård i hela landet. Syftet är också att stärka samverkan inom och mellan verksamheterna i hela vårdkedjan och det systematiska kvalitetsarbetet.

Satsningen omfattar bland annat

Riktar sig till beslutfattare och profession
Produkterna ska fungera som beslutsstöd för politiker, vårdgivare och verksamhetschefer och som kunskapsstöd och handläggningsstöd för personal inom respektive verksamhet.

Referensramar för hälsofrämjande och förebyggande arbete
Vägledningarna ska bidra till att skapa gemensamma referensramar av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för att

  • främja hälsa, utveckling och lärande
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • hälsoövervaka/tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i hälsa, utveckling, lärande och uppväxtmiljö

Satsningen ingår bland annat i Socialstyrelsens uppdrag med att utarbeta, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för förlossnings-, nyföddhets-, och barnhälsovård samt elevhälsa.