Socialtjänstens arbete mot våldsbejakande extremism

Här finns stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten och som kan komma i kontakt med barn eller unga vuxna som är, eller riskerar att bli indragna i våldsbejakande extremism. Fokus för socialtjänsten är att stödja individen och förhindra att barn och unga vuxna dras in i destruktiva miljöer.

Utgångspunkten är att socialtjänsten ska kunna använda de arbetssätt och de former för samverkan som redan finns.

Förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism

För att kunna arbeta med barn och unga vuxna som är eller riskerar att bli indragna i våldsbejakande extremism är det viktigt att känna till vilka strömningar som finns i närområdet, vilka grupper som är aktiva, var grupperna håller till och mötesplatser där barn och unga vuxna kan tänkas rekryteras.

En viktig del i omvärldsbevakningen är också att ha kunskap om hur andra aktörer arbetar med frågor om våldsbejakande extremism och att samverka med dessa.

I arbetet med att förebygga att barn och unga vuxna dras in i våldsbejakande extremism är det viktigt att förstå när och på vilka signaler omgivningen har anledning att reagera – när den unges aktiviteter kan bli en fråga för socialtjänsten.
 
Det är inte personens åsikter som ska kunna leda till insatser från socialtjänsten, utan de behov som följer av de våldsamma handlingarna eller risken för våldshandlingar. Det är viktigt att ta oron på allvar och försöka ta reda på vad olika signaler kan stå för.

Utreda och ge insatser mot våldsbejakande extremism

Har barnet behov av skydd eller stöd och hur kan det i så fall tillgodoses? Det är grundfrågan när man utreder ett barn som misstänks vara eller riskerar att bli indragen i våldsbejakande extremism.

Socialtjänsten kan ge insatser i öppna former, exempelvis samtalsstöd, och i form av placering utanför hemmet, både enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om vård av unga, LVU. Socialtjänsten kan också erbjuda råd och stöd som service.

Detta beskrivs i följande publikationer:

Kommande material

Socialstyrelsen arbetar just nu med material till publikationen Våldsbejakande extremism – stöd för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna. Det ska tydliggöra hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som involverats eller riskerar att involveras i våldsbejakande extremism

Materialet kommer att finnas tillgängligt under senhösten 2017.

Vill du ha information om när materialet finns tillgängligt? Mejla intresse till Olga Gislén.

Fler publikationer för stöd i arbetet mot våldsbejakande extremism

Det här är våldsbejakande extremism
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. I Sverige finns det i huvudsak tre våldsbejakande extremistiska rörelser.

• Den våldsbejakande högerextrema vit makt-miljön

• Den våldsbejakande vänsterextrema autonoma miljön

• Den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Trots stora ideologiska olikheter mellan grupperna finns ett gemensamt drag som förenar dem. Det handlar om att de inte erkänner demokratiska principer och spelregler vilket utgör ett hot mot grundläggande demokratiska värden.