Socialtjänstens arbete mot våldsbejakande extremism

Här finns stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten och som kan komma i kontakt med barn eller unga vuxna som är, eller riskerar att bli indragna i våldsbejakande extremism. Fokus för socialtjänsten är att stödja individen och förhindra att barn och unga vuxna dras in i destruktiva miljöer.

Nytt utbildningspaket

Nu finns ett utbildningspaket som tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som involverats, eller riskerar att involveras i våldsbejakande extremism.

Informationsblad om utbildningspaketet

 

Utbildningspaketet består av sju delar:


Om våldsbejakande extremism - Till dig som är chef eller ska leda arbetet. Om syftet med utbildningen och innehållet i utbildningsmaterialet.

Kort om våldsbejakande extremism - Presentation som ger en kortfattad översikt och en introduktion till vad våldsbejakande extremism är.

Tre presentationer som följer tre faktaavsnitt i utbildningsmaterialet och de reflektionsfrågor som finns till varje avsnitt:

Förebygga och upptäcka
Utreda
Insats

Förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism

För att kunna arbeta med barn och unga vuxna som är eller riskerar att bli indragna i våldsbejakande extremism är det viktigt att känna till vilka strömningar som finns i närområdet, vilka grupper som är aktiva, var grupperna håller till och mötesplatser där barn och unga vuxna kan tänkas rekryteras. Kunskap om hur andra aktörer arbetar med frågor om våldsbejakande extremism och att samverka med dessa är också centralt.

Utreda och ge insatser mot våldsbejakande extremism

Har barnet behov av skydd eller stöd och hur kan det i så fall tillgodoses? Det är grundfrågan när man utreder ett barn som misstänks vara eller riskerar att bli indragen i våldsbejakande extremism.

Socialtjänsten kan ge insatser i öppna former, exempelvis samtalsstöd, och i form av placering utanför hemmet, både enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om vård av unga, LVU. Socialtjänsten kan också erbjuda råd och stöd som service.

Detta beskrivs i följande publikationer:

Fler publikationer för stöd i arbetet mot våldsbejakande extremism

Kommande material

Socialstyrelsen arbetar just nu med att ta fram en vägledning för socialtjänstens arbete med återvändare från våldsbejakande extremistiska grupper i utlandet och individer involverade i sådana miljöer i Sverige. Materialet kommer bland annat att innehålla:

  • ansvarsfördelning och samverkansformer mellan myndigheter
  • relevant lagstiftning inom området
  • kommuners erfarenheter av stöd till målgruppen
Materialet kommer att finnas tillgängligt i slutet av februari 2018. 
För mer information, kontakta Maria Boustedt Hedvall.

Det här är våldsbejakande extremism
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. I Sverige finns det i huvudsak tre våldsbejakande extremistiska rörelser.

• Den våldsbejakande högerextrema vit makt-miljön

• Den våldsbejakande vänsterextrema autonoma miljön

• Den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Trots stora ideologiska olikheter mellan grupperna finns ett gemensamt drag som förenar dem. Det handlar om att de inte erkänner demokratiska principer och spelregler vilket utgör ett hot mot grundläggande demokratiska värden.