Personbevis, vidimering och översättning – utbildad utanför Sverige

Här får du en information om hur du ska hantera dina handlingar innan du skickar dem till Socialstyrelsen – till exempel hur du vidimerar handlingar och vilka översättningar vi tar emot.

Personbevis eller pass

 • Personbeviset får inte vara äldre än tre månader. Beställ personbevis hos Skatteverket. Vi godtar alla former av personbevis. 
 • Du som inte är folkbokförd i Sverige bifogar istället en vidimerad kopia av gällande pass. 
 • Om du har bytt namn ska även ett personbevis från Skatteverket bifogas i original, där detta framgår. Alternativt en vidimerad kopia från det land där namnändringen skett.
 • Du som har fått en legitimation utan att vara folkbokförd i Sverige ska skicka in ditt personbevis till Socialstyrelsen så snart du fått ett personnummer.

Vidimering

 • En vidimerad kopia innebär att en organisation, institution eller myndighet intygar att kopian överensstämmer med originalet.
 • Vidimering av kopia kan göras i alla länder.
 • En officiell stämpel ska visa vilken myndighet eller motsvarande som har vidimerat. Vidimeringen ska också skrivas under med en namnunderskrift, ett namnförtydligande och telefonnummer till den som har vidimerat.

Exempel på korrekt vidimering

Översättning av auktoriserad översättare

 • Alla dokument på andra språk än svenska, danska, norska eller engelska ska översättas till svenska eller engelska. 
 • Översättning av dokument kan göras i alla länder och ska vara gjord av en aktoriserad översättare.
 • Kammarkollegiet har ett register över auktoriserade översättare i Sverige, se länk i högermarginalen. 
 • Översättningar av tolkar godkänns inte.