Förskrivningsrätt för legitimerade barnmorskor

Förutsättningar för att få förskriva läkemedel är att förskrivningsrätten är införd i Socialstyrelsens register och barnmorskan skriftligen har fått en förskrivarkod.

Legitimerad barnmorska får behörighet att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte under förutsättning att:

  1. barnmorskan har barnmorskeexamen efter den 1 januari 1974 eller har genomgått fastställd fortbildning i preventivmedelsrådgivning samt att
  2. barnmorskan har genomgått adekvat inskolning under minst 30 timmar i preventivmedelsrådgivning inom offentlig eller enskild verksamhet på mödravårdscentral, ungdomsmottagning, gynekologisk mottagningsavdelning, mottagning för preventivmedelsrådgivning eller annan särskild mottagning såsom RFSU-klinik.

Föreskrift

Den som är legitimerad barnmorska och uppfyller de krav om barnmorskas förskrivningsrätt som regleras i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:21) kan anmäla om rätt att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte.

Sänd in följande handlingar till Socialstyrelsen:

Fullständigt ifylld ansökningsblankett

Blankett för anmälan om rätt för barnmorska att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte, B37651

Blanketten måste vara underskriven av både ansvarig läkare och handledande barnmorska som intygar att föreskriven utbildning och inskolning har genomförts med godkänt resultat och att barnmorskan har bedömts vara kompetent för erhållande av förskrivningsrätt.

Övrig information

Förskrivningsrätten införs i Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) och en personlig förskrivarkod skickas per post till den adress som angetts.