Ansökan om bevis om specialistkompetens för läkare

Informationen på den här sidan gäller för dig som har fått legitimation som läkare i Sverige och har fullgjort en specialistläkarutbildning i ett annat EU-land än Sverige eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Grundläggande förutsättningar

I Sverige är specialistbeteckningen för läkare skyddad. Det innebär att endast den som har meddelats bevis om specialistkompetens får använda titeln. Rätten att etablera sig antingen som egen företagare eller som anställd i ett EES-land* baserar sig på EG-direktiv (2005/36/EG). Direktivet innebär att medlemsländerna ömsesidigt erkänner formella kvalifikationer.

Läkare med specialistläkarutbildning tillhör de yrken där beviset om specialistkompetens kan utfärdas enligt direktivets ordning för automatiskt erkännande. För det krävs att du har fått ett examensbevis i ett medlemsland och att det står med i punkten 5.1.3 i bilaga V till direktivet. Av punkten framgår benämningarna på nya medicinska specialiseringar samt utbildningarnas minimilängder. Av punkten 5.1.2 framgår vilken behörig myndighet eller vilket organ som ska ha utfärdat beviset och vilken benämning som tillämpas för specialistutbildningen i de olika medlemsstaterna.

Ansök enligt punkt 1 till 4a nedan. Om du inte har ett sådant examensbevis som krävs ska du komplettera din ansökan enligt punkt 4b eller 4c nedan. Om du heller inte uppfyller kraven enligt 4b och 4c ska du komplettera din ansökan enligt punkt 5 och 6.

För att Socialstyrelsen ska utfärda specialistkompetensbevis krävs bevis för gott namn och rykte samt att din rätt att utöva yrket inte har upphävts på grund av yrkesmässig försummelse eller brottslig handling. Du kan själv visa detta med ett intyg, så kallat ”Certificate of Current Professional Status” eller ”Certificate of Good Standing”. Ett sådant intyg ska vara utfärdat av behörig myndighet, får inte vara äldre än tre månader och ska sändas in i original tillsammans med handlingarna nedan. Intyget ska även innehålla uppgifter om namn och födelsedatum.

*Med EES-land menas en medlemsstat i Europeiska gemenskapen samt Norge, Island och Liechtenstein. Vad som sägs om EES-land gäller även Schweiz.

Sänd in följande handlingar till Socialstyrelsen:

1. Fullständigt ifylld ansökningsblankett

2. Personbevis

 • Personbeviset får inte vara äldre än tre månader.
 • Du som inte är folkbokförd i Sverige bifogar i stället en vidimerad kopia av gällande pass. Passet behöver inte översättas.
 • Om du har bytt namn ska även en vidimerad kopia av ett bevis om namnändringen bifogas.
 • Samma regler för vidimering gäller som för examensbevis, se nedan.

3. Vidimerad kopia av examensbevis

Vidimerad kopia av ditt examensbevis på originalspråker samt en översättning ska sändas in, enbart översättningar godkänns inte.

Vidimering; Kopior av original ska vara vidimerade av en organisation, institution eller myndighet. Kopior vidimerade av kopieringsfirmor eller av privatpersoner godkänns inte. Vidimering betyder att en organisation, institution eller myndighet intygar att kopian överensstämmer med originalet. Observera att en officiell stämpel ska visa vilken myndighet eller motsvarande som har vidimerat, vem som intygat och telefonnummer. Vidimering ska även skrivas under med namnunderskrift och namnförtydligande.

Översättning; Alla dokument på andra språk än danska och norska ska översättas från originalspråket till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare. Kammarkollegiet har ett register över auktoriserade översättare. Översättningar av tolkar godkänns inte.

4a. Intyg om att utbildningen överstämmer med gällande EG-direktiv (gäller inte sökande från ett annat nordiskt land) 

 • Intyget ska bekräfta att ditt examensbevis, och i förekommande fall behörighetsbevis, står med i punkterna 5.1.2 och 5.1.3 i bilaga V till direktivet. Det ska därmed framgå att din examen uppfyller utbildningsvillkoren enligt artikel 25 i direktiv 2005/36/EG. Intyget kan ha olika benämningar, till exempel ”Certificate of Conformity”.
 • Intyget ska även innehålla uppgifter om namn, födelsedatum och datum för examen och/eller behörighet.
 • Intyget ska utfärdas av behörig myndighet och sändas in i original.
 • En översättning av intyget ska även sändas in. Samma regler för översättning gäller som för examensbevis.

Om du INTE kan uppvisa intyget i punkt 4a krävs ett intyg enligt punkt 4b ELLER 4c:

4b. Intyg om jämställd utbildning 

 • Intyget ska bekräfta att din utbildning, i enlighet med artikel 23 punkt 6 i direktiv 2005/36/EG, är jämställd. Det ska därmed framgå att din examen uppfyller utbildningsvillkoren i artikel 25 i direktivet. Intyget kan ha olika benämningar, till exempel ”Certificate of Equivalence”.
 • Intyget ska även innehålla uppgifter om namn, födelsedatum och datum för examen och/eller behörighet.
 • Intyget ska utfärdas av behörig myndighet och sändas in i original.
 • En översättning av intyget ska även sändas in. Samma regler för översättning gäller som för examensbevis.

4c. Intyg om förvärvade rättigheter 

 • Intyget ska bekräfta att dina förvärvade rättigheter uppfyller villkoren i enlighet med antingen en av punkterna 1-5 i artikel 23 eller en av punkterna 1-2 i artikel 27 i direktiv 2005/36/EG. Intyget kan ha olika benämningar, till exempel ”Certificate of Acquired Rights”. Läs mer om vilket intyg om förvärvade rättigheter som du behöver.
 • Intyget ska innehålla uppgifter om namn, födelsedatum och datum för examen och/eller behörighet.
 • Intyget ska utfärdas av behörig myndighet och sändas in i original.
 • En översättning av intyget ska även sändas in. Samma regler för översättning gäller som för examensbevis.

Om du INTE uppfyller kraven enligt punkt 4a, 4b eller 4c:

 • En bedömning som baserar sig på direktivets så kallade generella ordning kan göras.

I detta fall ska du även sända in följande handlingar:

5. Bilagor till examensbeviset som visar utbildningens innehåll och längd.

 • En detaljerad beskrivning av längden och innehållet av de kursavsnitt och praktikmoment som ingått i utbildningen ska bifogas. Enbart registerutdrag med kursbenämning räcker inte

6. Vidimerad kopia av tjänstgöringsintyg.

 • Intyget ska utfärdas av arbetsgivare som ska intyga vilka arbetsuppgifter du har haft. Enbart intyg om anställning räcker inte.
 • En översättning av intyget ska även sändas in. Samma regler för vidimering och översättning gäller som för examensbevis.

Övrig information

Observera att det endast är möjligt att få specialistkompetens efter att Socialstyrelsen har utfärdat svensk legitimation som läkare. Du kan läsa mer om ansökan om legitimation som läkare här. Du kan skicka in ansökan om specialistkompetens samtidigt som du ansöker om legitimation som läkare.

Ansökan om bevis om specialistkompetens är avgiftsfri.

Beviset kan utfärdas först efter att Socialstyrelsen har tagit emot en komplett ansökan.

Du som har fått legitimation utan att vara folkbokförd i Sverige ska sända in ditt personbevis så snart du har fått ett fullständigt personnummer.

Informationen på den här sidan är inte juridiskt bindande.