Ansökan om bevis om specialistkompetens för utbildade i annat land

Informationen på dessa sidor gäller för dig som är läkare, sjuksköterska eller tandläkare med specialistutbildning från ett annat land än EU-länder, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Läkare

Du som har påbörjat eller fullgjort en specialistutbildning utanför EU/EES-området måste genomföra svensk specialisttjänstgöring (ST) innan du kan ansöka om bevis om specialistkompetens i Sverige. För att få påbörja ST måste du även ha svensk legitimation som läkare. När du är legitimerad ska du vända dig till ett sjukhus eller en annan vårdgivare för att ansöka om en ST-plats.

När du har fullgjort din ST ska du ansöka om bevis om specialistkompetens enligt samma regler som de som är utbildade i Sverige.

Sjuksköterska

Du som har genomgått en specialistutbildning utanför EU/EES-området måste ha svensk legitimation som sjuksköterska innan du kan ansöka om rätt att kalla dig specialistsjuksköterska i Sverige.

Tandläkare

Tandläkare som har ett bevis om specialistkompetens från ett land utanför EU/EES, så kallat, tredje land, kan få ett bevis om specialistkompetens i samma specialitet i Sverige. Det krävs då att tandläkaren har fullgjort tjänstgöring som motsvarar två års allmän tandläkarpraktik och tre års specialiseringstjänstgöring i utbildningslandet och att han eller hon:

  1. genomför minst ett års kompletterande specialiseringstjänstgöring i Sverige efter att ha fått svensk legitimation, och 
  2. uppfyller kraven i målbeskrivningen för den aktuella specialistkompetensen.

Tandläkare som har fullgjort tjänstgöring som motsvarar två års allmän tandläkarpraktik och tre års specialiseringstjänstgöring i land utanför EU/EES ska efter att ha fått svensk legitimation som tandläkare vända sig till en klinik som genomför specialistutbildning och ansöka om en ST. Det är sedan ansvarig handledare på kliniken som tar ställning till den utländska utbildningen och tjänstgöringen i relation till kraven i målbeskrivningen för den aktuella specialistkompetensen.

Det är i första hand handledaren som bedömer om, och i så fall vad, som behöver kompletteras genom svensk specialiseringstjänstgöring för att uppfylla samtliga krav i målbeskrivningen. Därefter upprättas en individuell utbildningsplan för ST-tandläkarens specialiseringstjänstgöring i Sverige.

Under den kompletterande specialiseringstjänstgöringen i Sverige ska den ansvariga handledaren bedöma om tandläkaren har de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivs i målbeskrivningen för den sökta specialiteten. Både den formella och reella kompetensen ska bedömas. Det räcker inte med att hänvisa till den utländska utbildningen eller tjänstgöringen. Om det visar sig att tandläkaren inte uppfyller de krav som ställs i målbeskrivningen ska specialiseringstjänstgöringen kompletteras med nödvändiga utbildningsmoment och vid behov förlängas.

Vid ansökan om bevis om specialistkompetens ska tandläkaren förutom ifylld ansökningsblankett bifoga:

  • vidimerad kopia av intyg från handledare och examinator om genomförd utbildning och examination, 
  • vidimerad kopia av tjänstgöringsintyg som styrker specialiseringstjänstgöring under minst ett år i Sverige, 
  • vidimerad kopia av dokument som styrker att han eller hon uppfyller de krav som ställs för att kunna ansöka om bevis om specialistkompetens för tandläkare enligt denna ordning, 
  • den individuella utbildningsplan som upprättats för den sökande tandläkaren när denne tillträdde sin ST-tjänst.

Den tandläkare som inte uppfyller kraven om minst två års allmän tand-läkarpraktik och tre års specialiseringstjänstgöring ansöker om bevis om specialistkompetens enligt samma regler som tandläkare med grundutbildning i Sverige. Detta innebär att den sökande måste genomföra minst tre års svensk specialisttjänstgöring (ST) innan han eller hon kan ansöka om specialistkompetens.

För att påbörja specialiseringstjänstgöring i Sverige krävs svensk legitimation som tandläkare samt att tandläkaren har genomfört minst två års allmän tandläkarpraktik. Det är möjligt att tillgodoräkna sig utländsk tjänstgöring om den bedöms motsvara svensk allmän tandläkarpraktik och om den genomförts efter datum för tandläkarlegitimation i tjänstgöringslandet.

När ST-tandläkaren har fullgjort sin ST-utbildning ansöker han eller hon om bevis om specialistkompetens enligt samma regler som de som har genomfört hela sin utbildning i Sverige.

Mer hos oss

Läkarnas ST