/
/

Vård och omsorg för de mest sjuka äldre

Äldre personer som har omfattande behov av sjukvård och/eller omsorg får ofta inte den vård de behöver. Socialstyrelsen arbetar brett för att förbättra situationen.

Skydda antibiotikan så att den kan skydda oss

Du kan bidra till kampanjen Skydda antibiotikan genom att sprida följande uppmaningar:

 • Tvätta händerna för att undvika smitta
 • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta
 • Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apoteket
 • Sedan den 1 januari 2016 gäller de hygienregler som redan gäller inom sjukvården även vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. Läs mer om de nya reglerna

  Vilka är de mest sjuka äldre?

  Totalt omfattar gruppen cirka 300 000 personer som är 65 år eller äldre. De personer som ingår i gruppen mest sjuka äldre har antingen 25 eller fler timmar hemtjänst per månad, bor i särskilt boende och/eller har omfattande sjukvårdsinsatser.

  Problemen i vård och omsorg för de mest sjuka äldre

  Vården och omsorgen är i många avseenden inte anpassad för att möta de mest sjuka äldres behov. Socialstyrelsen har identifierat följande brister:

  • Bristfällig läkemedelsbehandling
  • Samordningsproblem mellan och
   inom regioner/landsting och kommuner
  • Majoriteten av landstingen arbetar inte systematiskt med att identifiera de mest sjuka äldre inom primärvården och specialistvården.
  • Kompetens- och kvalitetsbrister 

  Vad gör Socialstyrelsen?

  Socialstyrelsen reglerar, ger vägledning och följer upp vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Vi arbetar brett för att åtgärda de problem som finns.

  För att förbättra de äldres läkemedelsanvändning 

  • har vi reviderat läkemedelsföreskriften
  • tar vi fram indikatorer för användning i öppna jämförelser
  • granskar vi de nationella riktlinjerna
  • arbetar vi fram en gemensam terminologi för ordinationsprocessen
  • följer och analyserar vi utvecklingen

  För att påverka brister med samordning mellan och inom regioner/landsting och kommuner

  • har vi föreslagit åtgärder för att utveckla primärvården
  • beskriver vi vård- och omsorgsprocesser 
  • följer vi upp nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
  • informerar vi om och stödjer tillämpningen av gemensamt ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvård och socialtjänst.

  För att påverka primärvårdens bristande ansvar och oklara roll

  För att stödja och skynda på utvecklingen inom kompetens och kvalitet