/
/

Demens

Det finns cirka 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige. För att förbättra vården och omsorgen om dessa har Socialstyrelsen gjort en nationell utvärdering med utgångspunkt i de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som publicerades 2010.

Riktlinjerna har haft stort genomslag men resultaten från utvärderingen visar bland att:

  • Mindre än hälften som utreds inom primärvården genomgår en fullständig basal demensutredning och nästan hälften får en ospecifik demensdiagnos.
  • Antalet registrerade demensutredningar och förskrivningen av demensläkemedel skiljer sig stort mellan landsting.
  • Bland personer med lägre utbildning och personer födda utanför Norden är det färre som får behandling med demensläkemedel. Däremot behandlas dessa grupper i högre grad med antipsykosmedel.
  • Landsting och kommuner behöver skapa strukturer för regelbunden utbildning och handledning för personal som arbetar med vård och omsorg om personer med demenssjukdom.
  • Antalet platser i särskilda demensboenden har ökat, men platsantalet varierar avsevärt mellan kommunerna.