Bemanning i särskilda boenden

Inget medgivande till föreskrifter som reglerar bemanning i särskilda boenden. Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden kommer inte att träda i kraft.

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden kommer inte att träda i kraft. Regeringen beslutade om att inte ge sitt medgivande till författningsförlaget.

Regeringen beslutade i stället om att införa en ny bestämmelse i socialtjänstförordningen som innebär att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om boende behöver stöd och hjälp. Den nya bestämmelsen träder i kraft den 15 april 2016.

Till förordningen med motivering

SKL har inlett ett arbete med att ta fram rekommendationer för att förbättra kvalitet och arbetssätt i särskilda boenden. Arbetet kommer bland annat att bedrivas tillsammans med kommuner och olika myndigheter och intresseorganisationer. Socialstyrelsen är en av myndigheter som kommer att delta i arbetet. När det är klart kommer SKL:s styrelse att rekommendera alla kommuner att anta dessa rekommendationer.

Regeringen har avsatt medel för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre.

Till stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen

Kontakt

Sayran Khayati
075-247 32 66