/
/
/
/

Avgift för förbrukningsvaror i särskilt boende

Det finns två alternativ för avgift på förbrukningsvaror. Flera personer som bor i samma äldreboende men har olika inkomster påverkas olika beroende på vilket alternativ kommunen väljer.

Elsa, Fredrik och Gunhild bor i samma äldreboende men har helt olika inkomster. Kommunen debiterar samma hyra för deras bostäder, 4 200 kr per månad och 3 100 kr per månad för maten på äldreboendet. Kommunens omvårdnadsavgift (=hemtjänstavgift) i äldreboendet är samma som det lagstadgade högkostnadsskyddet som är 1 776 kr per månad.

Kommunen minskar deras förbehållsbelopp med 350 kr för el (som ingår i hyran) och TV-avgift (grupplicens). Dessutom tillhandahåller kommunen förbrukningsvaror för bostadens skötsel, till exempel rengöringsmedel, glödlampor och diverse pappersvaror. För detta tar kommunen ut 100 kr per månad som ersättning för utlägg.

Detta belopp motsvarar vad Konsumentverket beräknar för posten ”förbrukningsvaror” i ett ensamhushåll. De boende får således betala avgiften med medel som redan ingår i förbehållsbeloppet. Kommunen har beslutat att inte göra jämkning av kostavgiften vid negativa avgiftsutrymmen.

Alternativ 1

Elsa Fredrik Gunhild
Inkomst av pension m m efter skatt 9 500 11 000 12 500
Generellt förbehållsbelopp - 5 012 - 5 012 - 5 012
Avdrag för el och TV-avgift 350 350 350

Individuella tillägg:

Förhöjd matkostnad (3100 - 1570 (kv) 1830 (m)) -1 530 -1 270 -1 530
Förbehåll för bostadskostnaden - 4 200 - 4 200 - 4 200
Tot. förbehåll som får dras av mot inkomst -10392 -10132 -10392

Avgiftsutrymme

-892 868 108

Vad den boende betalar

Omvårdnadsavgift 0 868 1 776
Hyra 4 200 4 200 4 200
Kostavgift 3 100 3 100 3 100
Avgift för förbrukningsvaror 100 100 100
Summa 7 400 8 247 9 180
Kvar efter alla avgifter 2 100 2 732 3 324

Alternativ 2

Om kommunen i stället väljer att minska förbehållsbeloppet även med posten för förbrukningsvaror så ökar avgiftsutrymmet med 100 kr för var och en av de boende enligt följande:

Avgiftsutrymme    - 792  968   2208 
Omvårdnadsavgiften blir då      0   968  1 776

Effekten av alternativ 2 blir att det endast är Fredrik, vars ökade avgiftsutrymme medför en ökad omvårdnadsavgift, som drabbas av en ökad kostnad om avgiften för förbrukningsvaror regleras via ett minskat förbehållsbelopp.

För Elsa och Gunhild blir läget oförändrat. För kommunen blir effekten (jämfört med alternativ 1) att intäkterna minskar med 100 kr för alla som har ett negativt avgiftsutrymme eller redan har en maximal omvårdnadsavgift.