Äldres behov i centrum

Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. För att beskriva individens behov och mål behövs ett gemensamt språk och ett systematiskt arbetssätt. Socialstyrelsen har därför tagit fram Äldres behov i centrum, ÄBIC.

ÄBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vård och omsorg av äldre.

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) utgör grunden för ett gemensamt språk och strukturerad dokumentation. Det ger möjlighet till att samla in statistik och följa verksamheten samt underlätta samarbete över professionsgränserna.

ÄBIC har vidareutvecklats till IBIC

Socialstyrelsen har vidareutvecklat ÄBIC till att även omfatta vuxna med funktionsnedsättning för att få stöd i det dagliga livet (SoL, LSS) och för att beskriva anhörigas behov och situation. Det vidareutvecklade arbetssättet heter Individens behov i centrum (IBIC).

För er som arbetar enligt ÄBIC idag innebär vidareutvecklingen inga stora förändringar. Tidigare utbildade processledare i ÄBIC behöver inte gå om processledarutbildningen. Ni kan ta del av förändringen i processen och det utökade urvalet i olika produkter som publiceras under 2016.  

Utbildningar  

Vi erbjuder kontinuerligt olika IBIC-utbildningar. Du kan läsa mer om höstens olika utbildningar på Individens behov i centrum (IBIC)

Lanseringskonferens

IBIC lanseras i september 2016 och vi inbjuder till en konferens i Stockholm den 13 september. (Fullbokad)

Medverkande på konferensen är bland annat representanter från Lund och Eskilstuna samt Kerstin Möller och Lena Talman som båda är experter inom funktionshinderområdet med erfarenhet av ICF.