Äldres behov i centrum

Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. Socialstyrelsen tog därför 2012 fram Äldres behov i centrum, ÄBIC. Nu har modellen vidareutvecklats till Individens behov i centrum, IBIC.

IBIC omfattar alla vuxna med funktionsnedsättning som behöver stöd i det dagliga livet (SoL, LSS). Arbetssättet ger även stöd för samtal med anhöriga om deras situation och behov av stöd.

ÄBIC ingår numera i Individens behov i centrum, IBIC

ÄBIC ingår sedan 1 september 2016 i IBIC. Du hittar mer information och material om det vidareutvecklade arbetssättet på Individens behov i centrum (IBIC). 

För er som arbetar enligt ÄBIC idag innebär vidareutvecklingen inga stora förändringar. Tidigare utbildade processledare i ÄBIC behöver inte gå om processledarutbildningen.